Kwestie Harink afgerond

Kwestie Harink afgerondDe gemeenteraad van Hengelo heeft de kwestie Harink Lees meer

36 raadsleden in de beklaagdenbank

36 raadsleden in de beklaagdenbankHerinnert U zich de brief die Johan Harink Lees meer

De grote gevolgen van illegaal bouwen

De grote gevolgen van illegaal bouwenIllegaal bouwen kan grote gevolgen hebben. Johan Harink Lees meer

BING legt fouten bloot, twijfels blijven

BING legt fouten bloot, twijfels blijvenEen opeenstapeling van fouten en onzorgvuldig handelen, zo Lees meer

Johan Harink afgetreden

Johan Harink afgetredenToch nog onverwacht is Johan Harink (CDA) afgetreden Lees meer

Johan Harink: de man die alles weet...

Johan Harink: de man die alles weet...Het integriteitsonderzoek naar gemeenteraadslid Johan Harink (CDA) werpt Lees meer

Hart van Zuid: afscheidspremie van Wijnen 3,5 miljoen

Hart van Zuid: afscheidspremie van Wijnen 3,5 miljoenBouwbedrijf annex projectontwikkelaar van Wijnen en de gemeente Lees meer

Warmtenet Hengelo in gevarenzone

Warmtenet Hengelo in gevarenzoneWarmtenet Hengelo kan zomaar op losse schroeven komen Lees meer

Kwestie Borne: college haalt bakzeil

Kwestie Borne: college haalt bakzeilDe gemeenteraad van Hengelo accepteert niet hoe B&W Lees meer

Laat Hengelo goede buurman zijn voor Borne

Laat Hengelo goede buurman zijn voor BorneProHengelo waarschuwt B&W van Hengelo om een goede Lees meer

Kwestie Harink afgerond

ondersteuningDe gemeenteraad van Hengelo heeft de kwestie Harink afgerond. De gemeenteraad debatteerde over de bevindingen uit het BING rapport. Met het opstappen van fractievoorzitter Johan Harink (CDA) was de angel uit het debat getrokken. Wat overbleef was de schuldvraag: wie is verantwoordelijkheid voor de vele fouten die zijn gemaakt? De vraag hield vooral Roel Kok (VVD) bezig, terwijl Gezinus Knegt van ProHengelo zich verbaasde over het feit dat alle gemaakte fouten in het voordeel van Johan Harink zijn uitgevallen. “Hoe kan dat?” vroeg hij zich af, zeker nu BING heeft is vastgesteld dat bestuurders noch ambtenaren de integriteitsregels hebben overtreden. Toeval kan het niet zijn. Daarvoor zijn teveel fouten begaan. Johan Harink vertrok omdat hij als raadslid had moeten weten dat voor zijn 21 illegale bouwwerken een vergunning nodig was. Harink verzaakte daarmee zijn voorbeeldfunctie als raadslid, maar integriteitsschendingen konden niet worden vastgesteld.

Tijdens het debat bleek de coalitie een lijn te trekken. Knegt voorspelde het al in zijn speech. Ze gaan straks in polonaise door de zaal, luidt zingend “Geft allemaal niets…’t Goat best allemoal…” Inderdaad. In de wetenschap ruimhartig door de coalitie te worden gesteund, was het voor wethouder Marcel Elferink (CDA) geen bezwaar om alle verantwoordelijkheid op zich te nemen. Daarmee was de VVD uitgespeeld. Kennelijk voelde Floor van Grouw (SP) zich op dat moment niet senang met zijn rol als steun en toeverlaat voor wankelende wethouders. Vertwijfeld vroeg hij zich af, wat je in Hengelo fout moet doen om tot aftreden te worden gedwongen. Waarop hij in een adem toevoegde het antwoord ook niet te hebben… Tja, zo gaat de filosoof op rolschaatsen. Johan Harink hoort hem langs komen. Hij krabbelt op en dreigt met aanblijven….

Ho ho. dit is scherts! En eerlijk is eerlijk, wat je niet weet kun je ook niet doen. Het debat ging als een nachtkaars uit. Essentiële vragen werden wel gesteld, maar niet beantwoord. De meerderheid van de raad had er overduidelijk ff geen trek meer in…

NB. Bij de bespreking over het Bing-rapport ontstond een explosieve situatie in de raadszaal. Aanleiding was de beschuldiging van Leo Janssen aan het adres van ondergetekende, dat hij de auteur zou zijn van de valse brief aan Beltman. Voor het nieuws daarover verwijs ik U graag naar TC Tubantia. Morgen (donderdag 27 oktober) komt het in de krant. Als middelpunt van de rel, laat ik het hier als bespreek-item even voorbij gaan.

Opgesteld door Wiert Wiertsema

 

36 raadsleden in de beklaagdenbank

intimiderenHerinnert U zich de brief die Johan Harink aan Jan Beltman stuurde? Die brief was vals. De naam van Harink stond er onder maar politieonderzoek heeft geen enkel bewijs opgeleverd dat Harink die brief ook daadwerkelijk heeft geschreven. De bedoeling van de brief is overduidelijk: het beschadigen van Johan Harink. Zulke acties mogen niet in Nederland. Het versturen van zo’n brief is een criminele daad. Leo Janssen vermoedt wie de brief heeft geschreven. Dat staat in het Bing-rapport, opgetekend uit de mond van Janssen. Het is volgens Janssen iemand uit de politiek en de schrijver van de brief is lid van de gemeenteraad. Janssen heeft een expert geraadpleegd en die heeft vastgesteld dat in de brief sprake is van een ‘gekunstelde schrijfstijl’. Daarmee heeft de auteur zich verraden. Eerder zou dat raadslid Janssen hebben aangewezen als schrijver van de brief. Wie het echt is, blijft volstrekt onduidelijk. Janssen heeft de naam van het raadslid niet vrij gegeven.

Hij plaatst daarmee 36 collega-raadsleden in de beklaagdenbank. Ieder van hen kan de dader zijn. Dat is een schandelijke actie. Het druist in tegen elementaire fatsoensnormen. Janssen moet zijn mond houden, of man en paard noemen. Hij zou het rapport van de expert voorafgaande aan de raadsvergadering naar de gemeenteraad moeten sturen, zodat iedereen het kan beoordelen. Zeker nu het blazoen van de Hengelose gemeenteraad reeds ernstig is beschadigd. Dat is open en eerlijk handelen. Over deze nieuwe beschuldiging kun je zeggen “Ach, het is Leo Janssen maar”. Maar opnieuw schiet een raadslid te kort in de voorbeeldfunctie die hij als lid van de gemeenteraad heeft te vervullen.

Opgesteld door Wiert Wiertsema

De grote gevolgen van illegaal bouwen

vrouwejustitiaIllegaal bouwen kan grote gevolgen hebben. Johan Harink loopt daar nu tegen aan. Hij zegt niet te hebben geweten dat vergunningen nodig waren voor tal van bouwwerken bij zijn boerderij. Bij elkaar gaat het om 21 overtredingen. Gelukkig voor hem voorziet de wet in de mogelijkheid onnodige schade door verplichte afbraak te voorkomen. Eerst wordt gekeken of een vergunning alsnog kan worden verleend. Bijvoorbeeld omdat het gebouw of de voorziening met vergunning best gebouwd had mogen worden. Daarom heeft de gemeente Hengelo een legalisatieonderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat 9 bouwwerken mogen blijven. Er moet wel snel een vergunning worden aangevraagd. Daarbij gaat het om zaken als een mestopslag, een silo voor het bewaren van ingekuild voer en een berging voor machines. Ook het bruggetje over de beek en een fietsenstalling kunnen alsnog een vergunning krijgen. Voor bouw van de koeienstal tegenover Harink’s boerderij was wel vergunning aangevraagd. De stal is vervolgens niet conform de vergunning gebouwd, maar ook dat kan (alsnog) worden toegestaan.

De overige bouwwerken moeten worden verwijderd of aangepast om de oude situatie te herstellen. Het gaat om een mestopslag, bestratingen, een uitrit, een aanbouw, een wagenloods, een sleufsilo voor ingekuild veevoer, e. d. Ze staan niet in het toegestane bouwblok of raken de ecologische hoofdstructuur. Het verwijderen moet binnen enkele maanden gebeuren op straffe van een dwangsom. Deze boetes kunnen oplopen tot ruim 23.000 euro.

B&W schrijven aan Harink dat de boetes hoog genoeg zijn om te verwachten dat hij de aanpassingen gaat uitvoeren. Doet hij het niet, dan kan de gemeente het zelf gaan doen. De kosten hiervan komen opnieuw voor rekening van Johan Harink. Hij gaat ongetwijfeld zelf aan de slag…

Niettemin is afbraakschade voor Johan Harink groot en het zal de bedrijfsvoering van zijn onderneming bepaald niet ten goede komen. Hoe verantwoordelijk hij ook is, zo’n ongeluk wens je niemand toe. Als de overheidstank op iemand afkomt, wordt alles platgereden. En zo is het. Ook als je Johan Harink bent en 37 jaar als raadslid en passagier op die tank hebt meegereden. 

Opgesteld door Wiert Wiertsema

 

BING legt fouten bloot, twijfels blijven

vreemde capriolenEen opeenstapeling van fouten en onzorgvuldig handelen, zo kan de kwestie Harink worden samengevat. Bevoordeling van Harink kan echter niet worden aangetoond. Dit blijkt uit een lijvig rapport van onderzoeksbureau BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) over de gang van zaken op de boerderij van Harink in Oele en de besluiten die daarover op het gemeentehuis zijn genomen. De twijfels zijn met dit rapport echter niet weggenomen. Daarvoor zijn te veel onverklaarbare fouten begaan. De kwestie is dat Johan Harink (CDA) in het bestemmingsplan 2010 ruimte gekregen heeft om een stal te bouwen bij zijn boerderij. In 2014 werd opnieuw bouwruimte geschapen. Dit voorstel werd door het college van B&W weer ingetrokken nadat er klachten kwamen over een mogelijke belangenverstrengeling. Het voorstel bleek een ambtelijke fout te zijn. Bij de bouw van de stal na 2010 en bij andere activiteiten heeft Harink 21 overtredingen begaan tegen de bestaande bouw- en milieuvoorschriften. Op basis van de extra bouwruimte in 2014 had een aantal van die fouten gelegaliseerd kunnen worden.

Zelfbeoordeling

In het rapport staat de gang van zaken minutieus beschreven. Uit de verklaringen van direct betrokkenen blijkt volgens BING niet dat de ondervraagde ambtenaren en bestuurders Johan Harink bewust hebben willen bevoordelen of dat Harink zou hebben geprobeerd voordelen te verkrijgen. Een beetje merkwaardig is die conclusie wel. Zolang de betrokken ambtenaren en bestuurders niet tegen BING zeggen dat zij Harink hebben bevoordeeld, is die bevoordeling niet aangetoond. Omdat zelfbeschuldiging niet voor de hand ligt, kan de werkwijze van BING niet leiden tot heldere conclusies in deze zaak. Er diende dus een andere onderzoeksmethode te worden gevolgd. BING heeft die conclusie gaande het onderzoek echter niet getrokken, noch daartoe geadviseerd. Het gevolg is dat vele vraagtekens tot in lengte van jaren boven het gemeentehuis zullen blijven hangen.

Geen goed voorbeeld

BING concludeert wel dat Johan Harink (CDA) als raadslid niet het goede voorbeeld heeft gegeven door de bouw- en milieuregels te overtreden. Dat voorbeeld mag van een raadslid wel worden verwacht. De gemeente Hengelo wordt verweten onzorgvuldig te zijn geweest in de manier waarop is omgegaan met het bestemmingsplan waarin de boerderij van Harink is gelegen, de toepassing van de regels en het achterwege blijven van controle. Door deze fouten en onzorgvuldigheden aan gemeentezijde, heeft de kwestie Harink kunnen ontstaan.

Gemeente leeft eigen regels niet na

Het Onderzoeksbureau vindt dat de voorbeeldfunctie ook geldt voor de gemeente. Van een gemeente mag worden verwacht dat zij de eigen wet- en regelgeving naleeft. Bij het besluit om een weg te verharden naar de boerderij van Johan Harink, heeft de gemeente “haar voorbeeldfunctie niet goed vervuld” door de vereiste aanlegvergunning niet aan te vragen. Ook stond de weg niet op de prioriteitenlijst. Op de vraag of sprake is geweest van politieke druk om tot asfaltering over te gaan, worden tegenstrijdige verklaringen afgelegd. De ene ambtenaar zegt van wel, de ander ontkent. Daarom kan niet de conclusie worden getrokken dat Johan Harink of anderen hun invloed hebben aangewend bij het besluit om de weg te verharden.

BING schrijft dat op het gemeentehuis in een aantal situaties fouten zijn gemaakt. Niet gebleken is dat bewust of opzettelijk nalatig is gehandeld om Harink (en anderen) voordelen te geven. Het is wel (in bepaalde mate) onzorgvuldig. Vooral omdat er een raadslid bij is betrokken. “Om iedere schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling te voorkomen” is extra zorgvuldigheid en scherpte nodig van ambtenaren. Er is “van deze extra zorgvuldigheid en scherpte () in een aantal gevallen niet gebleken” aldus BING in de slotzin van het rapport.

Hoe nu verder? Deze vraag zal de gemeenteraad moeten beantwoorden. Enkele uren na publicatie van het rapport is hierover nog weinig te zeggen. De raad vergadert op 25 oktober over de conclusies.

Opgesteld door Wiert Wiertsema

 

 

Johan Harink afgetreden

integer handelen2Toch nog onverwacht is Johan Harink (CDA) afgetreden als raadslid van de gemeente Hengelo vanwege het BING rapport. Het rapport is nog niet bekend gemaakt,  maar uit de verklaring van Harink in de gemeenteraad blijkt dat het aanstaande rapport van Bing verder gaat dan een toets op integriteit. Het rapport houdt aldus Harink ook “een politieke veroordeling” in waartegen hij zich moeilijk kan verweren. Johan Harink zei “dat aftreden voor nu het beste is”. Hij benadrukte niet bewust juridische regels te hebben overtreden en blijft strijdbaar. Maar aanblijven behoort niet tot de mogelijkheden. Hij zou in de rest van de raadsperiode niet kunnen functioneren in de gemeenteraad en heeft daarom ‘per direct’ ruimte gemaakt voor iemand anders. De gemeenteraadsleden hebben zijn mededeling met respect ontvangen. Op een enkeling na schudde iedereen hem de hand en wenste hem sterkte in de komende tijd.

De druk op Harink werd steeds groter. Ook uit eigen kring via landelijke en regionale kopstukken. De CDA fractie en Johan Harink hebben dat over zichzelf afgeroepen. Eerst kwam de CDA fractie met wilde beschuldigingen aan het adres van mensen die misschien hetzelfde hadden kunnen doen als Johan Harink. Waar anderen vervolgens in alle rust het rapport afwachtten, was Johan Harink publiekelijk in de weer met zijn verdediging en trad hij tegen de afspraken in voortijdig naar buiten met zijn mening. Dat heeft hem geen goed gedaan.

Nu de persoon Johan Harink niet meer ter discussie staat, krijgt de gemeenteraad gelegenheid zijn aandacht  te richten op de onderzoeksresultaten. Wat is er precies misgegaan binnen de gemeentelijke organisatie? Wie is daarvoor verantwoordelijk en welke maatregelen moeten worden genomen om herhaling te voorkomen? Afhankelijk van de conclusies uit het onderzoeksrapport, is daarbij geen enkele maatregel uitgesloten.

Opgesteld door Wiert Wiertsema

Johan Harink: de man die alles weet…

w8ffHet integriteitsonderzoek naar gemeenteraadslid Johan Harink (CDA) werpt zijn schaduwen vooruit. De Hengelose politiek is zenuwachtig in afwachting van de onderzoeksresultaten. De lokale CDA fractie en Johan Harink proberen het probleem klein te houden. De vastgestelde 21 overtredingen van de bouw- en milieuregels van de gemeente Hengelo zijn een privézaak en zouden niets te maken hebben met de publieke functie van gemeenteraadslid Harink. Het CDA bestuur van Overijssel ziet daarentegen geen scheiding tussen privé en publiek. Iemand is altijd raadslid. CDA leden uit Oele/Beckum lijken Harink te steunen. De CDA fractie stelt zich op pal op achter zijn fractievoorzitter. Pogingen van het landelijke CDA en de provincie om Harink de eer aan zich zelf te laten houden, zijn op niets uitgelopen. “Hij wil niet weg”, schrijft TC Tubantia vandaag. Het bestuur van CDA Hengelo is afgelopen zomer al afgetreden. Niemand weet waarom. Velen denken dat er ruzie is in de tent. De zoveelste misslag van een panikerende fractie en een stuurloze afdeling. Ondertussen verklaart Johan Harink kalmpjes dat het ‘algehele’ CDA achter hem staat.

Lees verder »

Hart van Zuid: afscheidspremie van Wijnen 3,5 miljoen

projectleiderBouwbedrijf annex projectontwikkelaar van Wijnen en de gemeente Hengelo gaan uit elkaar. De afscheidspremie voor het bedrijf bedraagt 3,5 miljoen euro. Dit werd gisteravond bevestigd door het college van B&W op vragen van ProHengelo. Wethouder ten Heuw (SP) benadrukte dat hier ook verplichtingen tegenover staan zoals de aankoop van grond voor woningbouw in de komende tien jaar. Hengelo gaat het geld ook weer terug verdienen, dat is de gedachte. Woordvoerder Wiert Wiertsema van ProHengelo betreurde dat het college de afscheidspremie niet in de voorstellen heeft genoemd. Hij moest nu zelf aan het rekenen om daarachter te komen.  “Een gebrek aan openheid in de communicatie met de gemeenteraad.” vond hij het.

Lees verder »

Warmtenet Hengelo in gevarenzone

warmtenet-aanlegWarmtenet Hengelo kan zomaar op losse schroeven komen te staan. Oorzaak is het optreden van minister Kamp van Economische Zaken. Hij besloot om de zoutproductie van AKZO-Nobel onder verscherpt toezicht te stellen, na jarenlange lekkages bij de boorputten van Akzo in Hengelo en Enschede en in de zoutfabriek in Hengelo. Die lekken zijn schadelijk voor het milieu. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister bereid te zijn om de vergunning van AKZO voor het delven van zout in te trekken. AKZO moet alle risico’s uitbannen en het is maar de vraag of dat gaat lukken. Daarmee kan de zoutfabriek in Hengelo stil komen te vallen. Dit heeft grote consequenties voor Warmtenet Hengelo BV. Dit bedrijf van de gemeente Hengelo zou de komende decennia de restwarmte die vrijkomt bij de productie van zout, gaan gebruiken om een circa 600 woningen in Hengelo te verwarmen en tal van bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen.

Lees verder »

Kwestie Borne: college haalt bakzeil

borneDe gemeenteraad van Hengelo accepteert niet hoe B&W omgaat met de gemeente Borne. Hoe het probleem is elkaar zit leest U hier. Om de schade te beperken bezigde wethouder Marcel Elferink (CDA) tegenover de  gemeenteraad plotseling een heel andere taal. Eerder had ProHengelo in een brief aan B&W de vinger op de zere plek gelegd. “Zo ga je niet om met de buren” had de fractie geschreven. Nu bleek dat veel fracties zich hadden gestoord aan de handelwijze van het college. Reden voor wethouder Elferink om zoete broodjes te bakken aan het begin van de vergadering. Elferink maakte duidelijk dat hij Borne niet laat vallen en dat deze (veel kleinere) gemeente kan rekenen op steun van Hengelo bij het zoeken naar oplossingen voor de Bornsche Maten. Daarmee was de lucht opgeklaard.

Lees verder »

Laat Hengelo goede buurman zijn voor Borne

hengelostadhuistorenProHengelo waarschuwt B&W van Hengelo om een goede buurman te zijn voor de gemeente Borne. Aanleiding is het mislukken van de gemeenschappelijke woonvisie voor Hengelo en Borne. Beide colleges konden het daarover niet eens worden. De twee gemeenten vormen een woningmarkt met Welbions als gemeenschappelijke sociale verhuurder. “Hengelo moet zich als grotere gemeente niet gaan gedragen zoals Enschede dat doet tegenover Hengelo” schrijft de fractie van ProHengelo in een brief aan B&W. Woordvoerder Wiert Wiertsema vraagt openheid van B&W over de relatie met Borne en wil weten hoe het college het “noaberschap” denkt te gaan invullen.

Probleem is de nieuwe wijk Bornsche Maten. Borne heeft ooit toestemming gekregen om hier veel woningen te bouwen. Dat zou geld in het laatje brengen en dat was weer nodig om Borne een goede financiële toekomst te garanderen, nadat de gemeente grondgebied had afgestaan aan de gemeente Almelo. Inmiddels groeit de regio bijna niet meer en moet het mes in de plannen. Dat gaat Borne (maar ook Hengelo) veel geld kosten. Gedane investeringen vallen weg en de regiogemeenten hebben de schaarse groei (200 woningen per jaar in Hengelo) zelf nodig. Borne moet dus een dikke streep zetten door zijn oude plannen en weigert vooralsnog dit te doen.

Daarom keren B&W van Hengelo zich van Borne af. Cruciaal is de rol van de provincie Overijssel. Die initieerde destijds de Bornse nieuwbouwplannen en staat nu vooraan om deze weer te schrappen. De tijden veranderen. Ondertussen blijft Borne zitten met de zwarte piet. Borne verzet zich en dat is begrijpelijk. In plaats van zich om te draaien zouden Hengelo en de andere netwerksteden met buurman Borne een front moeten vormen tegen de provincie Overijssel. Niet om voor de leegstand te gaan bouwen. Wel om te zorgen dat de provincie Overijssel de gemeente Borne gaat ondersteunen om de gevolgen van de koerswijziging bij de Bornsche Maten op te vangen.

Debat Kadernota geflopt

intimiderenHet debat over de Kadernota is een flop geworden. Ondanks de urenlange voorbereiding die zo’n debat vergt van de fracties en hun woordvoerders, bleef het debat grotendeels achterwege. De oorzaak lag bij wethouder Mariska ten Heuw (SP). Na de eerste termijn van de fracties en op het moment dat er nog geen discussie had plaatsgevonden, nam zij als eerste het woord en ontraadde bijna alle ingediende moties. “Er is geen  geld voor” zei ze. Dat was merkwaardig, want de Kadernota bevat helemaal geen besluiten over geld. Dat komt later dit jaar. Het gaat om de afweging aan welke zaken de gemeente minder of meer geld zal gaan uitgeven. Normaal gesproken doet het college een voorstel, daarna beslist de raad. Maar de raad moet kennelijk wel doen wat de wethouder wil. Argumenten daarvoor waren niet nodig, want de wethouder wist zich op voorhand gesteund door de coalitiefracties die in de achterkamertjes al hadden besloten over de uitkomst van het debat. Bij ProHengelo voelen ze zich opnieuw in de maling genomen. “Respectloos richting de oppositie” klonkt het uit de fractie na afloop”.

Dat gaat nu al 6 jaar zo. Eerdere jaren wisten B&W zich nog in te houden en kwam het mes pas op het eind van het debat op tafel. Nu dus vooraf. Is dat de vanzelfsprekenheid van de macht die ontstaat na het 6 jaar dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid? Zo van ‘wij bepalen zelf wel wat goed is voor de stad?’ Wat wij doen is goed gedaan? Wie het weet mag het zeggen. De oppositie van ProHengelo en VVD heeft in ieder geval schoon genoeg van deze betweterige houding. De uitspraken van de wethouder ten Heuw vielen bij hen dan ook totaal verkeerd. “We kunnen beter meteen naar huis”, concludeerde Gezinus Knegt van ProHengelo. “Hiermee verdoen we onze tijd”. Even daarvoor had woordvoerder Wiert Wiertsema van ProHengelo in eerste termijn nog de gesloten manier van besturen in Hengelo bekritiseerd. “Dialoog en rekening houden met elkaar? Je ziet het in Hengelo niet snel gebeuren” zei hij. “En de burger? Die  herkent zich niet in de lokale politiek en voelt zich niet serieus genomen”.

Vrijwel direct daarna kreeg de partij zijn gelijk op een presenteerblaadje aangeboden. VVD en ProHengelo besloten daarop het debat verder zwijgend uit te zitten. Dit werd overigens wel beloond. Op een onderdeel bleek de CDA fractie met de coalitie mee te stemmen. Een motie waarvoor Annie Doornbos het initiatief had genomen werd aangenomen. Het vrije stortquotum van 50 kilo bij het afval-breng-station zal volgend jaar gehandhaafd blijven.

Bericht van Wiert Wiertsema

Tegenvallers Warmtenet politiek witgewassen

WC EendSchoorvoetend heeft het college van B&W toegegeven dat verkoop van Warmtenet Hengelo aan Alliander en Ennatuurlijk niet 8,3 miljoen euro kost, maar 13 miljoen. Dat is nog steeds 2 miljoen te weinig (de echte kosten zijn 15 miljoen), maar Pvda fractievoorzitter Maarten Hollander stelde dat het niet veel uitmaakt of het nu 8 miljoen is, 12 miljoen of 15 miljoen”. Eerder had ProHengelo het laatste bedrag al aan de aanwezigen voorgerekend. Het belangrijkste is volgens Hollander dat de gemeente geen risico meer loopt. Roel Kok van de VVD was dat niet met hem eens. Hij voorspelde nog meer ellende tijdens de bouw van de Backbone. ProHengelo kwalificeert het kunstje waarmee B&W uitkomen op een lager bedrag als “het politiek witwassen van financiële tegenvallers”.

“Geen risico’s meer” was de mantra die tijdens het hele debat opklonk uit de coalitiebankjes. Met dat argument werd het alternatief van de oppositie voor een goedkopere oplossing van tafel geveegd. ProHengelo en VVD willen dat de Backbone (hoofdleiding) niet wordt aangelegd maar dat de benodigde warmte wordt geproduceerd met milieuvriendelijke kachels (blokverwarming). Dit plan vergde een investering van 6 miljoen. Niet alleen goedkoper, maar bovendien had een afboeking van 11 miljoen achterwege kunnen blijven. De normale afschrijvingstermijnen van circa 30 jaar zouden gegolden hebben. Ook dat is een groot financieel voordeel voor de gemeente.

Lees verder »

College verbergt miljoenen voor Warmtenet

leidingen warmtenetIn ons vorige artikel over Warmtenet (zie hier) stonden we nog op het verkeerde been. Nu is duidelijk dat het verlies op warmtenet geen 12,4 miljoen is maar 15 miljoen euro. 419 euro per huishouden. Het college van Hengelo houdt het op een tekort van 8,5 miljoen euro, maar die melding klopt van geen kanten.

Het heeft veel moeite gekost om de geheimen van Warmtenet Hengelo te ontrafelen. Het kwartje viel op 8 juni. Toen verscheen een laatste rapport. Daarin staat dat de hoofdleiding die nog moet worden gebouwd en die ruim 14 miljoen euro gaat kosten, een bedrijfswaarde heeft van (houdt U vast) 4 miljoen euro negatief, zodra die klaar is. Een wonderbaarlijke geldvernietiging. Het betekent dat de nieuwe eigenaar alle installaties gratis in zijn bezit moet krijgen en bovendien 4 miljoen euro extra moet ontvangen om het geheel rendabel te kunnen exploiteren.

Lees verder »

Zorggeld naar Warmtenet

hoofdschuddendB&W van Hengelo stoppen 3,5 miljoen euro zorggeld in het Warmtenetdebacle.  Met de voorgenomen afboeking van 10 miljoen op het Warmtenet is Hengelo zo in de financiële problemen geraakt, dat geld bestemd voor de zorg, gebruikt wordt om de gaten te dichten. Dat blijkt uit het herziene Jaarverslag 2015 dat het college naar de gemeenteraad stuurde. Het Jaarverslag moet worden aangepast vanwege de deal over Warmtenet. Het eerder  gemelde overschot van 7 miljoen slaat om in een tekort van 3 miljoen.

Afspraak is dat de decentralisatie van de zorg ‘budgettair neutraal’ zou verlopen. Geld afkomstig van het rijk wordt aan de zorg doorgegeven. De gemeente legt er niets bij, maar haalt er ook niets af. Die regels zijn vastgelegd in de Zorgnota Met Respect. Nu wordt dit beginsel losgelaten en gaat in Hengelo gebeuren waar veel mensen bang voor waren: zorggeld gebruiken voor lantaarnpalen (lees warmtenet ).

Lees verder »

Hengelo verkoopt Warmtenet met 12,4 miljoen verlies

warmtenet-aanlegDe gemeente Hengelo gaat het Warmtenet verkopen. De nieuwe eigenaren krijgen veel geld toe. In totaal 12,4 miljoen euro in de vorm van installaties die worden overgedragen en tal van kosten die de gemeente voor zijn rekening neemt. Het college schrijft dat de deal 8,5 miljoen kost. Maar dat is politieke camouflage. De gemeente moet ook de bodemsanering betalen  (800.000 euro), de afvloeiing van het personeel (780.000 euro) en het verlies over 2016 (800.000 euro). De nieuwe eigenaren krijgen daarbovenop een lening van ruim 2 miljoen zonder  aflossingsverplichtingen. Het zijn allemaal kostenposten die Hengelo voor zijn rekening neemt. Het verlies van 12,4 miljoen is een prognose. Het kan oplopen als zich risico’s voordoen (maximaal 1,3 miljoen). Rekening is gehouden met de investeringsaftrek voor duurzaam investeren. Deze kan echter hoger uitvallen dan gepland. Dat is dan een meevaller. In dat geval wordt de lening iets minder.

Lees verder »

Opstelling CDA lijkt indirecte schuldbekentenis

STOPLICHTENJohan Harink is in de fout gegaan. Dat werd enkele weken geleden bekend. De fractievoorzitter van het CDA in Hengelo realiseerde illegale bouwwerken op het erf bij zijn boerderij. Dat bleek nadat de heer Harink en CDA wethouder Marcel Elferink van belangenverstrengeling beschuldigd werden door Bouwkundig Bureau Beltman. Die beschuldiging ging niet over de illegale bouw (dat kwam pas later aan het daglicht), maar had betrekking op het bestemmingsplan voor het buitengebied waarin de boerderij van Johan Harink ligt. Het illegaal bouwen wordt aangepakt door de gemeente met een handhavingsprocedure.

Onderzoek

Belangenverstrengeling is een veel zwaardere beschuldiging dan illegaal bouwen. Tot 2x toe zou de heer Harink voordeel hebben gehad bij een voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan, waarbii zijn mogelijkheden om te bouwen werden verruimd. De cruciale vraag bij het ingestelde integriteitsonderzoek is of andere burgers van Hengelo die in dezelfde positie verkeren, deze voordelen ook zouden verkrijgen. Is het antwoord ‘ja’, dan is er niets aan de hand. Is het antwoord ‘nee’, dan moet precies worden uitgezocht hoe de bevoordeling is ontstaan en wie daar (naast de heer Harink) een rol bij hebben gespeeld.

Lees verder »

Afleidingsmanoeuvres van het CDA

Henk LasscheDe CDA fractie wil dat burgemeester Sander Schelberg aangifte gaat doen bij de politie van intimidatie en huisvredebreuk bij de fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, de heer J. Harink. Dit blijkt uit schriftelijke vragen die vice-fractievoorzitter Ben van Veen heeft gesteld aan de burgemeester. Voor zover bekend heeft de heer Harink tot dusver zelf geen aangifte gedaan. Het gaat om het illegaal betreden van het erf van de heer Harink door onbekenden. Aldaar zijn foto’s gemaakt, die vervolgens door raadslid Leo Janssen zijn gebruikt om de heer Harink van diverse overtredingen van de milieuwetgeving te beschuldigen. In de wandelgangen op het gemeentehuis circuleert een signalement van de onbekende bezoekers. Het zou gaan om een net geklede oudere vrouw met grijs haar, die werd vergezeld door een korte, dikbuikige man met een kalend hoofd. Beiden bezochten de boerderij van de heer Harink nadat was komen vast te staan dat hij illegaal had gebouwd. Het gezin Harink voelt zich daardoor bedreigd en aangetast in hun privacy. De CDA fractie wil van de burgemeester weten wat hij ‘heeft gedaan en gaat doen’ om de veiligheid en privacy van het gezin Harink te waarborgen. Die vragen klinken tot zover  alleszins redelijk en plausibel. Iedereen begrijpt de situatie waarin het gezin Harink zich bevindt. Maar het CDA gaat verder en wil dat de gevraagde veiligheidswaarborg gaat gelden voor alle leden van de raad. Dat is vreemd, want geen enkel raadslid heeft om een veiligheidswaarborg gevraagd.

Lees verder »

Solar City Hengelo

Het college van money moneyB&W gaat onderzoek doen naar het plaatsen van zonnepanelen op braakliggende gronden in Hengelo. Wethouder Mariska ten Heuw (SP) deed deze toezegging bij de behandeling van de jaarlijkse Herziening Grondexploitaties. De fractie van ProHengelo had om een onderzoek gevraagd. Want braakliggende grond kost de gemeente handenvol geld. “Wat is er mooier dan deze gronden alsnog rendabel te maken met maatregelen die goed zijn voor het milieu?” aldus Wiert Wiertsema (raadslid ProHengelo). Hengelo heeft nog bijna 44 hectare uit te geven bedrijfsterrein en nog veel meer hectaren grond voor woningbouw die nooit meer gerealiseerd zal worden. Dat kost het gemeentelijk grondbedrijf veel geld. Bovendien heeft de gemeente 71,2 miljoen euro in een potje moeten doen om toekomstige verliezen op de exploitatie te compenseren.

Door (al dan niet tijdelijk) een flinke hoeveelheid braakliggende gronden uit de markt te nemen (denk als eerste stap aan 15 hectare) kan het oplopen van de kosten een halt worden toegeroepen of kan misschien zelfs geld worden verdiend. Wethouder ten Heuw gaat uitrekenen of het allemaal mogelijk is. Zij zal de gemeenteraad over de uitkomsten berichten.

Lees verder »

Juichbericht: Warmtenet krijgt 3 miljoen!

warmtenet-aanlegHet college van B&W heeft een juichende persverklaring over het Warmtenet Hengelo de wereld in gestuurd. Er is een ‘Green Deal’ gesloten. Is er dan eindelijk goed nieuws na jaren van ellende? Een beetje wel. De Green Deal houdt in dat het Kennispark (het gebied rond Thales) op het Warmtenet wordt aangesloten. Dat wisten we echter al. Wel nieuw is dat Warmtenet 3 miljoen euro subsidie krijgt van het ministerie van Economische Zaken. Die subsidie is mooi meegenomen. Het zal de kosten voor de gemeente enigszins verzachten.

Maar zie het wel in perspectief. Juni 2015 besloot de gemeenteraad na een vernietigend onderzoeksrapport om 14 miljoen extra te investeren in het Warmtenet. Dit kwam bovenop de 12 miljoen de al waren uitgegeven. Die dreigden verloren te gaan als niet opnieuw zou worden geïnvesteerd. De verwachting was dat die tweede investering wel rendabel te maken is. SP fractievoorzitter Floor van Grouw zei destijds dat de tweede investering nodig was om de verliezen op de eerste investering van 12 miljoen euro te beperken. Met de subsidie van het rijk is dit nu gelukt voor de eerste drie miljoen. Ergo, nog 9 miljoen verlies te gaan…

Lees verder »

Kwestie Harink: CDA geeft een beetje toe

bowing

In de zaak van de illegale bouwactiviteiten door CDA fractievoorzitter Johan Harink, betreurt het CDA de toedekkende persverklaring die de fractie daarover uitbracht. “De feiten zijn duidelijk” zei vicefractievoorzitter Ben van Veen in de gemeenteraad en hij wilde deze ook niet bagatelliseren. Ook was het nooit de bedoeling geweest om naar buiten toe de indruk te wekken dat de fractievoorzitters steun zouden geven aan Johan Harink. Hij gaf toe aan de eis dat fractievoorzitter Harink de vergaderingen over het handhavingstraject en het integriteitsonderzoek niet zal bijwonen. ProHengelo trok daarop de motie in waarin om het terugtreden van raadslid Harink werd gevraagd. Die was kansloos omdat de overige fracties de uitkomsten van het integriteitsonderzoek willen afwachten. Dat onderzoek gaat niet alleen over de illegale bouw maar ook over de bestemmingsplannen voor het gebied waarin de boerderij van de heer Harink is gelegen. Deze pakten erg voordelig uit voor het bedrijf van Johan Harink. Eerst in 2010 en daarna opnieuw bij het herziene bestemmingsplan dat in april door de raad werd vastgesteld. Het college van B&W trok toen schielijk een wijzigingsvoorstel in nadat de beschuldiging van belangenverstrengeling werd uitgesproken.

Lees verder »

Volg

Krijg van elk bericht een mail.

Sluit u aan: